Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 569 ogłoszeń w całej Polsce

Białystok - lokal do kupienia

Białystok, Bema

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Magda Karolina Mendyk-Tarmas

Kancelaria Komornicza, ul Branickiego 17D, Białystok, 15-085 Białystok

tel. 85 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. 85 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 357/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Magda Karolina Mendyk-Tarmas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój XXX, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ZBIGNIEW SZMURŁO , położonej przy Bema 11, 15-369 Białystok , dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00015875/0 .

Suma oszacowania wynosi 71 750,82 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 813,12 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 175,08 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 2 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 3422.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Magda Karolina Mendyk-Tarmas


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla